คณะผู้บริหาร
นายปิยะ พินิจผล
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

นายจรูญศักดิ์ สายสุภา

รองนายกเทศมนตรี

นายชาญณรงค์ วงศ์จินา
รองนายกเทศมนตรี

นายพิทักษ์ อินนาค
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

นายรชฏ ใจดี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิยะดา  ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเอกชัย  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางณัชพันธ์   มานพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

     
 
.................
 
 


.....

    หัวข้อ : โครงการอบรม smart ONIE เพื่อนสร้าง smart farmer ในชุมชน
เนื้อหาย่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ร่วมกับกศน.ตำบลน้ำโจ้ และเกตรอำเภอแม่ทะ ได้จัดทำโครงการอบรม smart ONIE เพื่อนสร้าง smart farmer ในชุมชน ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ซึ่งวันนี้ได้มีการรวมตัวเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน ทีมีความรู้ความชำนาญในการทำเกษตร ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลียนเรียนรู้การจัดทำพืชเกษตรในแต่ละอย่าง ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-05-18 10:41:47
    หัวข้อ : โครงการประชุมปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล
เนื้อหาย่อ : 13 พฤษภาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดโครงการประชุมปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-05-16 15:23:37
    หัวข้อ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียในชุมชน
เนื้อหาย่อ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียในชุมชน โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-05-11 15:25:32
    หัวข้อ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเพื่อคนตำบลน้ำโจ้สุขภาพดี
เนื้อหาย่อ : 9 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพตำบล สาขาแม่ทะ จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเพื่อคนตำบลน้ำโจ้สุขภาพดี ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลน้ำโจ้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ มีความรู้ การปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อการดูแลตนเองที่ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-05-09 16:10:30
    หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
เนื้อหาย่อ : 7 พฤษภาคม 2561 กองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีที่ได้ประชุมขอรับความเห็นชอบไปแล้วนั้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 
ดูรูปทั้งหมด ดูอัลบัมภาพเพิ่มเติม
วันเวลาที่โพสต์ 2018-05-07 15:26:54 

 

 

 

 

 .....

 

........ ....

....


   


- สอบถาม ร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ ได้ที่นี่ - Click

....
 
....

  กลับขึ้นด้านบน